• The-Starry-Night

Sunflowers

แวน โก๊ะ มีภาพวาดชุดดอกทานตะวันอยู่หลายรูปด้วยกัน แต่สำหรับภาพดอกทานตะวัน 15 ดอกในกระถางชิ้นนี้มีควาRead More