• The-Starry-Night
David Statue

David Statue

David Statue เป็นงานชิ้นเอกของประติมากรรมยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาสร้างขึ้นระหว่าง 1501 และ 1504 โดยศิลปินชRead More

Christ the Redeemer

Christ the Redeemer

Christ the Redeemer เป็นรูปปั้นพระเยซูคริสต์ตั้งอยู่ที่ยอดเขากอร์โกวาดู ประเทศบราซิล มีความสูงราว 38Read More