• The-Starry-Night
The Motherland Calls

The Motherland Calls

Motherland Is Calling หรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่า The Motherland เป็นอนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ที่ Volgograd (เดิมเรียกว่า Stalingrad) เป็นรูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี 1967 (มีความสูงถึง 85 เมตรหรือ 279 ฟุต) ความสำคัญของรูปปั้นนี้นอกจากจะแสดงถึงครั้งที่เกิดสมรภูมิที่เมือง Stalingrad แล้ว ต่อมามันยังเป็นรูปปั้นที่มีนัยสำคัญอันซับซ้อนมากขึ้นจากจุดวิศวกรรมของมุมมองเนื่องจากท่าทางลักษณะด้วยดาบยกสูงในมือข้างขวาและมือซ้ายขยายในท่าทาง รูปปั้นวัดได้ 52 เมตร (170 ฟุต) และดาบ 33 เมตร (108 ฟุต) ซึ่งนั่นต้องใช้กว่า 200 ก้าวตั้งแต่ด้านล่างจนไปถึงจุดสูงสุด และตัวเลข 200 ของจำนวนขั้นก็เป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึง 200 วันในสมรภูมิรบดังกล่าวอีกด้วย (Battle of Stalingrad)