• The-Starry-Night

The Thinker

รือมีชื่อภาษาไทยว่า “คนครุ่นคิด” (เป็นชื่อที่ให้อารมณ์สุดๆ 5555) เป็นประติมากรรมที่สร้างโดยโอกุสต์ รอแด็ง ประติมากรชาวฝรั่งเศส ที่ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์รอแด็ง กรุงปารีส ในประเทศฝรั่งเศส มักจะถูกนำมาใช้เป็นภาพที่จะเป็นตัวแทนทางปรัชญา เดิมทีเป็นงานที่จ้างโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะตกแต่ง (Musée des Arts Décoratifs) ในกรุงปารีสเพื่อเป็นรูปปั้นสำหรับประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ และปัจจุบันก็มีการหล่อรูปปั้นนี้เพิ่มเพื่อนำไปตั้งหน้าพิพิธภัณฑ์ในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งบ้างก็มีขนาดใหญ่และเล็กกว่าของจริง